• contact@jusbbank.com
Untitled Document

ठेवींवरील व्याज दर

अ. क्र. ठेवीची मुदत सामान्य व्यजदर ज्येष्ठ नागरिक संस्था व्याजदर
1 ०७ ते ४५ दिवस २.७५% २.७५% २.७५%
2 ४६ ते ९० दिवस ३.५०% ३.५०% ३.५०%
3 ९१ ते १७९ दिवस ४.००% ४.००% ४.००%
4 १८० ते ३६४ दिवस ५.५०% ५.५०% ५.५०%
5 १२ महिने ते ३६ महिने ७.००% ७.५०% ७.००%
6 ३६ महिने १ दिवस ते ६० महिने ६.५०% ७.००% ६.५०%
7 ५ वर्षावरील ६.००% ६.५०% ६.००%
8 बचत २.७५% २.७५%
9 पिग्मी ठेव २.२५% २.२५%

ठेव योजना

मुदत ठेवी

Untitled Document
Untitled Document