• contact@jusbbank.com
Untitled Document

ठेवींवरील व्याज दर

अ. क्र. ठेवीची मुदत सामान्य व्यजदर ज्येष्ठ नागरिक संस्था व्याजदर
1 ०७ ते ४६ दिवस ५.००% ५.५०% ५.००%
2 ४७ ते ९० दिवस ६.००% ६.५०% ६.००%
3 ९१ ते १८० दिवस ६.५०% ७.००% ६.५०%
4 १८१ ते ३६४ दिवस ७.५०% ८.००% ७.५०%
5 १२ महिने ते 24 महिने ९.००% ९.५०% ९.००%
6 २४ महिने १ दिवस ते ३६ महिने ८.५०% ९.००% ८.५०%
7 ३६ महिने १ दिवस ते ५ वर्ष ८.२५% ८.७५% ८.२५%
8 ५ वर्षावरील ८.००% ८.५०% ८.००%
9 बचत ४.००% ४.००%
10 पिग्मी ठेव ३.५०% ३.५०%

ठेव योजना

मुदत ठेवी

Untitled Document
Untitled Document