• contact@jusbbank.com
Untitled Document

ठेवींवरील व्याज दर

अ. क्र. ठेवीची मुदत सामान्य व्यजदर ज्येष्ठ नागरिक संस्था व्याजदर
1 ०७ ते ४५ दिवस ४.५०% ५.००% ४.५०%
2 ४६ ते ९० दिवस ५.५०% ६.००% ५.५०%
3 ९१ ते १७९ दिवस ६.५०% ७.००% ६.५०%
4 १८० ते ३६४ दिवस ७.२५% ७.७५% ७.२५%
5 १२ महिने ते २४ महिने ८.५०% ९.००% ८.५०%
6 २४ महिने १ दिवस ते ६० महिने ८.२५% ८.७५% ८.२५%
7 ५ वर्षावरील ७.७५% ८.२५% ७.७५%
8 बचत ४.००% ४.००%
9 पिग्मी ठेव ३.५०% ३.५०%

ठेव योजना

मुदत ठेवी

Untitled Document
Untitled Document